Barcelona Lotto | Especialistes en Penyes de Loteria

PromocionsCondicions d'Ús de la Promoció

"JUGA GRATIS Penya EuroMillones" de BARCELONA LOTTO

 

BARCELONA LOTTO, marca registrada a l'oficina Espanyola de Patents i Marques amb el núm 3.570.743 actua per i en nom de la societat JUNTS GUANYAM, S.L. per a la promoció de la pàgina web www.barcelonalotto.com

En aquest sentit, BARCELONA LOTTO ofereix una Promoció a qualsevol persona que vulgui provar els nostres serveis, i que consisteix a obtenir una participació per als sortejos de loteria d'Euromillones durant el mes que s'inscriu el participant, sota les següents condicions:

 

1 - BARCELONA LOTTO compra un o més bitllets per als sortejos de Loteria d'Euromillones, podent variar el seu import total en cada jornada.

2 - BARCELONA LOTTO posa aquests butlletes a disposició de tots els usuaris inscrits durant el mes en curs, de manera gratuïta. L'usuari participant ha de tenir 18 anys d'edat segons la legislació espanyola. El participant de qualsevol altre país ha de tenir, sota la seva responsabilitat, l'edat legal necessària per poder participar en un sorteig de loteria.

3 - BARCELONA LOTTO publicarà aquestes butlletes en el BLOG de www.barcelonalotto.com, podent-ho fer, de forma optativa, en altres mitjans o xarxes socials. Aquesta publicació es regirà pel que disposa el punt 17 de les presents Condicions d'Ús i altres concordants.

4 - Qualsevol persona interessada podrà participar en aquesta Promoció, sempre que s'hagi registrat a la pàgina web de www.barcelonalotto.com i hagi donat el seu consentiment a participar acceptant les bases de la promoció. La data i hora d'inscripció serà la que determini el moment en el qual s'activarà, informàticament, la seva participació a la penya, i això d'acord amb el que estableixen les presents Condicions d'Ús.

5 - Els degudament inscrits segons el punt anterior, jugaran a la Penya del dia i mes si estan inscrits abans de les 17: 00h CET del dia del sorteig.

6 - L'últim dia de cada mes totes les persones inscrites es donen de baixa automàticament de la Penya. És possible participar novament sempre que la persona interessada vagi a  EL MEU COMPTE de www.barcelonalotto.com i activi la casella de PARTICIPAR en la Promoció de JUGA GRATIS a Penya EuroMillones.

Aquesta activació serà efectiva per a tot el mes en curs.

7 - Els premis obtinguts, i d'acord amb les condicions que s'exposen en els punts 8,9,10 i concordants, es distribuiran per un igual entre tots els participants del dia del sorteig.

8 - BARCELONA LOTTO mantindrà un registre anual de les quantitats pagades per a la compra de les butlletes que ha jugat la Penya, i tindrà dret a deduir, dels premis obtinguts per la repetida Penya, la quantitat suficient que correspongui al total de la despesa.

BARCELONA LOTTO publicarà, almenys una vegada l'any, la relació de compres i premis obtinguts en la seva pagina web www.barcelonalotto.com

9 - Quan el premi nominal obtingut en un sorteig no superi el valor de 50 euros per cada participant en el sorteig, l'import que resulti després d'aplicar el punt 8 anterior i els impostos corresponents, es destinarà a un fons que gestiona BARCELONA LOTTO i que, com a màxim un cop l'any, s'aplicarà a un fi social del que BARCELONA LOTTO sigui col·laborador (ONG, etc.)

BARCELONA LOTTO podrà recavar informació als seus usuaris sobre el destí final d'aquestes quantitats mitjançant consultes, enquestes, etc. amb la finalitat d'ajudar a prendre la decisió que correspongui.

10 - Quan el premi nominal obtingut en un sorteig supera o és igual a 50 euros per participant en el sorteig, es procedirà de la següent manera:

10.1 De l'import nominal del total de premis BARCELONA LOTTO podrà deduir la quantitat resultant d'aplicar el punt 8 anterior.

10.2 Seguidament, de l'import nominal del total de premis, BARCELONA LOTTO deduirà un 10%+IVA per despeses, gestió i administració.

10.3 Així mateix s'han de deduir els impostos que el Ministeri d'Economia o qualsevol altra Administració cobra en el moment del pagament del premi i com a conseqüència directa o indirecta del cobrament d'aquesta quantitat.

10.4 S'han de deduir les despeses notarials, bancaris i administratius que en el pagament efectiu a cada participant s'ocasionin.

10.5 Quan el participant beneficiari del premi per no tenir les seves dades fiscals degudament emplenats en el seu apartat de EL MEU COMPTE, o per una altra circumstància que influeixi en el cas, comporti el pagament d'un altre tipus de Taxes o Impostos a BARCELONA LOTTO (per exemple 20% per donació) es deduirà aquest import de la liquidació corresponent.

La quantitat neta resultant de tot això serà la que s'aboni a cada participant de la Penya.

11 - BARCELONA LOTTO només reconeixerà com a creditora del premi a la persona física propietària de l'adreça de correu subscrita, excepte mort d'aquesta en què el premi es lliurarà als seus hereus legals.

12 - Per fer efectiu un premi en el compte del participant, aquest haurà de tenir degudament inscrits les seves dades fiscals a l'apartat de EL MEU COMPTE. Aquest requisit és imprescindible segons normativa actual vigent a Espanya.

Les dades fiscals del participant, en cas de premi, haurà de emplenar-se abans que es cobri efectivament el premi, establint-se el termini en 2 dies hàbils (de dilluns a dissabte) després del sorteig.

A tall d'exemple, per a un sorteig celebrat en divendres, els dos dies hàbils són el dissabte i el dilluns, pel que el termini finalitzaria el dilluns a les 24:00h

13 - En el cas que el participant guanyador no tingués degudament inscrits seves dades fiscals segons els terminis de l'apartat anterior, i si ho fa en data posterior, tindrà dret a cobrar el seu premi un cop deduïdes les taxes o impostos que reportessin, per qualsevol motiu, tal situació, seguint els criteris descrits en el punt 10 anterior.

14 - En el cas que el participant guanyador no tingués degudament inscrites les seves dades fiscals als 90 dies naturals del dia del sorteig guanyador, l'import resultant s'aplicarà a algun fi social del què BARCELONA LOTTO sigui col·laborador (ONG, etc.)

15 - Les quantitats abonades en el compte de cada participant guanyador podran ser transferides als comptes bancaris corresponents una vegada un notari hagi aixecat una acta amb la relació dels participants que tinguin dret a cobrar, així com del seu import corresponent. El pagament al participant es realitzarà seguint les normes que BARCELONA LOTTO té per als seus usuaris, a l'apartat Termes i Condicions.

16 - BARCELONA LOTTO pot subrogar el procés legal i administratiu de pagar els premis de la Penya a una altra persona física o jurídica, com, per exemple, un despatx d'advocats.

17 - BARCELONA LOTTO s'obliga a actuar de bona fe en el tractament d'aquesta Promoció, i queda eximit de qualsevol tipus de responsabilitat en el cas que, per raons que alterin el funcionament normal, no pugui prestar els seus serveis en els terminis i formes previstos en aquest document.

18 - Així mateix, BARCELONA LOTTO queda exonerat de qualsevol responsabilitat si per raons tècniques de funcionament de servidors, xarxa d'internet, o un altre element tecnològic no funcionés adequadament i això no permetés l'organització i control adequats de la present promoció. En aquest cas, BARCELONA LOTTO podrà decidir no aplicar la promoció, i per tant, no jugar amb cap butlleta, per al cas de la jornada en què ocorregueren tals anomalies de funcionament.

19 - BARCELONA LOTTO no assumeix cap responsabilitat respecte de les obligacions fiscals que el participant contregui amb motiu del cobrament de premis per participar en aquesta Penya.

20 - La participació en aquesta Penya té un caràcter voluntari, i implica l'acceptació total i incondicional de totes les normes de les presents Condicions d'Ús, i que BARCELONA LOTTO actuï com a moderador de la seva interpretació i aplicació.

Només podran participar persones físiques, a raó d'una participació per persona física. Qualsevol intent de vulnerar aquesta norma comportarà la baixa automàtica de la Penya, així com la pèrdua del dret a cobrar la part del premi que correspongui.

21 - Per a tot allò no regulat en aquestes Condicions d'Ús és aplicable el que estableix l'apartat Termes i Condicions d'aquest web.

22 - Qualsevol que sigui la seva nacionalitat, i amb caràcter general, el participant d'aquesta Promoció resta subjecte al que estableixi en cada moment la llei espanyola.

23 - Els conflictes que puguin sorgir es regiran i seran interpretats conforme a les presents Condicions d'Ús i la legislació espanyola, sotmetent-se les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Sabadell (Barcelona-Espanya) amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre.

 

Sabadell, 1 març 2016

 

 
penya euromillones juga gratis euromillones